فرمول تصمیم گیری

امروز جمعه 11 آذر 1401 – ساعت 03:41

این کار به دلیل زیر نتیجه و دستاوری برای تو نداره

آیا تکامل انجام این کار را طی کردم؟ خیر

وقتی مراحل تکاملی انجام کار رو طی نکنی در یک مسیر محدود کننده قرار میگیری که از آن لذت نمیبری و در نهایت آن کار رو بدون به دست آوردن نتیجه و دستاوردی رها میکنی.

بازگشت

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد

مطالب دیگه