فرمول تصمیم گیری

امروز جمعه 11 آذر 1401 – ساعت 02:36

این کار به دلیل زیر نتیجه و دستاوری برای تو نداره

آیا انجام این کار جزء حوزه تمرکز من است؟ خیر

وقتی کاری که جزء حوزه تمرکز تو نیست انجام میدی زمان لازم برای توجه به جزئیات و پیاده سازی آن ها رو نداری که نتیجه آن شکست در انجام آن کار میشه.

بازگشت

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد

مطالب دیگه