فرمول تصمیم گیری

امروز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ – ساعت ۲۳:۲۰

این کار به دلیل زیر نتیجه و دستاوری برای تو نداره

آیا برای انجام این کار آمادگی دارم؟ خیر

وقتی کاری رو بدون آمادگی انجام میدی و بستر آن فراهم نیست بی نظمی و ناهماهنگی های زیادی در مسیر پیدا میشه که زمینه ساز شکست در آن کاره.

بازگشت

[gravityview id=’20523′]