فرمول تصمیم گیری

امروز جمعه 11 آذر 1401 – ساعت 03:57

این کار به دلیل زیر نتیجه و دستاوری برای تو نداره

آیا برای انجام این کار آمادگی دارم؟ خیر

وقتی کاری رو بدون آمادگی انجام میدی و بستر آن فراهم نیست بی نظمی و ناهماهنگی های زیادی در مسیر پیدا میشه که زمینه ساز شکست در آن کاره.

بازگشت

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد

مطالب دیگه