فرمول تصمیم گیری

امروز جمعه 11 آذر 1401 – ساعت 02:54

این کار به دلیل زیر نتیجه و دستاوری برای تو نداره

آیا انجام این کار به من لذت میدهد؟ خیر

کاری که با لذت انجام ندی در نقاط عطف و مواقع سختی رها میکنی و نیمه کاره رها کردن آن کار نتیجه و دستاوردی برای تو نداره.

بازگشت

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد

مطالب دیگه