شکر گزاری

امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ – ساعت ۰۲:۲۱

خداوند رو سپاس گزارم که هم اکنون، آگاهانه و به انتخاب خودم به کائنات اجازه دادم که خداوند از راه عالی به شکل عالی با پاداش عالی برای من انجام می دهد.

خداوند رو سپاس گزارم که هم اکنون، آگاهانه و به انتخاب خودم به کائنات اجازه دادم که خداوند از راه عالی به شکل عالی با پاداش عالی برای من انجام می دهد.

خداوند رو سپاس گزارم که هم اکنون، آگاهانه و به انتخاب خودم به کائنات اجازه دادم که ثروت و فراوانی از راه عالی به شکل عالی با پاداش عالی برای من انجام می دهد.